Lukijalle

Tämä julkaisu Pohjois­pohja­laisen kulttuuri-identi­teetin juu­ria ker­too maa­kun­nan kult­tuuri­perin­nöstä, joka näk­yy mai­sema­ku­vas­sa ja ih­mis­ten toi­min­nois­sa tä­nä päi­vä­nä. Tar­koi­tuk­se­na on osoit­taa, että maa­kun­nas­sa on moni­puo­lis­ta, osaksi oma­lei­mais­ta kult­tuu­ria, jota ei ole tar­peek­si nos­tet­tu esiin. Tar­koi­tus­ha­kui­se­na sel­vi­tyk­se­nä tämä siis kuu­luu his­to­rian hyö­ty­käy­tön piiriin.

Julkaisu oli alun perin suun­nat­tu mat­kai­lun käyt­töön muun muas­sa sii­tä syys­tä, että Poh­jois-Poh­jan­maa­ta on pi­det­ty mat­kai­lun kan­nal­ta yksi­toik­koi­se­na. Sel­vit­te­ly kui­ten­kin laa­je­ni kä­sit­tä­mään jou­kon kult­tuu­ri­his­to­rial­lisia kat­sauk­sia ja tä­män päi­vän kult­tuuri­toi­min­nan esit­te­lyä. Koko­nai­suu­des­ta muo­dos­tuu siten sup­pea maa­kun­nal­li­nen kult­tuu­ri­his­to­ria anek­doo­teil­la ja mie­len­kiin­toi­sil­la yk­si­tyis­koh­dil­la höys­tet­ty­nä. Silti esi­tys pe­rus­tuu tie­teel­li­siin tut­ki­muk­siin, joi­ta ei vali­tet­ta­vas­ti ole lä­hes­kään kai­kil­ta aihe­alueil­ta.

Maa­kun­ta­his­to­rian sel­vit­te­ly edel­lä se­los­te­tul­la ta­val­la on il­mei­ses­ti uut­ta, koska­pa työn aika­na ei ole osu­nut kä­teen yh­tään ko­ti­mais­ta tai ul­ko­mais­ta mal­lia. Tie­dot on pa­rin vuo­si­kym­me­nen ku­lues­sa poi­mit­tu sa­dois­ta läh­teis­tä, kuten tut­ki­muk­sis­ta, mat­kai­lu­esit­teis­tä, pi­tä­jä­kir­jois­ta, haas­tat­te­luis­ta, esi­tel­mis­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta käyn­neis­tä eri koh­teissa.